mga kawikaan 15 3

ngunit ang matalas na pangungusap ay masakit sa kalooban. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 中文 čeština Nederlands français ქართული ენა Deutsch italiano 日本語 한국어 português Pyccĸий Srpski, Српски Español svenska Tagalog isiZulu Ang mga matamga mata ng Panginoon ay nasa bawa't dako, na nagbabantay sa masama at sa mabutimabuti. Ang gumawa ng masama ay tatanggap ng parusa. 3 Ang mga mata ng Panginoon ay nasa bawa't dako, na nagbabantay sa masama at sa mabuti. 3. Ang salita ng taong ngunit ang mangmang ay nasisiyahan na sa kanyang kahangalan. bHasStory0 = true; Ang Mga Kawikaan 1-17, ay Hanggo sa Banal na Aklat nang Biblia. ngunit ang tahanan ng isang biyuda ay iingatan ng Diyos. Ang isang balak na mabilis ay di papakinabangan. 3. Kung paanong ang daigdig ng mga patay ay hayag kay Yahweh. Mga Kawikaan 15 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) 15 Ang malumanay na sagot, nakapapawi ng galit, ngunit sa tugong marahas, poot ay hindi mawawaglit. Ang anak na may unawa ay kaligayahan ng isang ama. Audio ng Mga Kawikaan Kabanata 30 -A A A + Kabanata 30 . 2 Upang umalam ng karunungan at turo; upang bulayin ang mga salita ng pagkaunawa; . 17 Ang kaniyang mga daan ay mga daan ng kaligayahan, at lahat niyang mga … 3 Anak ko, ... 14 Mas mabuti ito kaysa sa pagkakaroon ng pilak At mas kapaki-pakinabang kaysa sa pagkakaroon ng ginto.+ 15 Mas mahalaga ito kaysa sa mga korales;* Anumang bagay na gustuhin mo ay hindi maipapantay rito. At sundin mo sana nang buong puso ang mga utos ko, 2 Dahil ang mga ito ay magbibigay sa iyo Ng mahaba at payapang buhay.+ 3 Huwag mong iwan ang tapat na pag-ibig at katapatan. Sa mga marunong, ang daan ng buhay ay pataas. document.write(sStoryLink0 + "

"); Ang mga ito ay mga kawikaan din ni Salomon, na isinalin ng mga tao ni Hezekias na hari sa Juda. 3:19. Itinuturo nito ang matuwid na paraan ng pamumuhay, katuwiran, katarungan, at katapatan. at ang mabuting balita ay may dulot na kalusugan. Genesis Exodo Levitico Mga Bilang Deuteronomio Josue Mga Hukom Ruth 1 Samuel 2 Samuel 1 Mga Hari 2 Mga Hari 1 Mga Cronica 2 Mga Cronica Ezra Nehemias Ester Job Mga Awit Mga Kawikaan Ang Mangangaral Ang Awit ni Solomon Isaias Jeremias Mga Panaghoy Ezekiel Daniel Hosea Joel Amos Obadias Jonas Mikas Nahum Habakkuk Zefanias Hagai Zacarias Malakias Mateo Marcos Lucas Juan Mga Gawa Mga … Mga Kawikaan < 15 > 15. So it makes... mabutiIt seems rather circular to say that “good” in the Bible represents good, but in a general sense it’s true! 4. 3 Anak ko, huwag mong kalimutan ang itinuturo* ko,. Ang malumanay na sagot, nakapapawi ng galit,ngunit sa tugong marahas, poot ay hindi mawawaglit. 2 Gayon din ang kaluluwa na walang kaalaman ay hindi mabuti; at siyang nagmamadali ng kaniyang mga paa ay nagkakasala. 3 Upang tumanggap ng turo sa pantas na paguugali, sa katuwiran, at kahatulan, at karampatan; . Kabanata 19 . Magbigay-pansin kayo para magkaroon ng unawa, 2 Dahil bibigyan ko kayo ng mahuhusay na tagubilin; Huwag ninyong itakwil ang turo* ko.+ 3 Naging mabuting anak ako sa aking ama,+ Kasuklam-suklam kay Yahweh ang handog ng masama. ngunit patag na lansangan ang daan ng matuwid. Cross references: 3:11: Job 5:17. 2. 16 Mas mabuti pang maging mahirap na may takot sa Panginoon , kaysa maging mayaman na ang buhay ay puno ng kaguluhan. ngunit hindi ganoon ang hangad ng isang mangmang. ngunit ang tumatanggi sa suhol ay mabubuhay nang matagal. ngunit kanyang minamahal ang sa katuwiran lumalagi. Mga Kawikaan 3:11-12 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) 11 Aking anak, ang saway ni Yahweh ay huwag mamaliitin, at ang kanyang pagtutuwid ay huwag mong itakwil, 12 pagkat lahat ng mahal niya'y itinatama ng daan, tulad ng anak na minamahal, sinasaway ng magulang. Kawikaan 15 Ang Salita ng Dios (ASND) Ang malumanay na sagot ay nakakapawi ng poot, ngunit lalong nakakapagpagalit ang pabalang na sagot. Ang mga sumusunod ay sampung halimbawa ng kawikaan. Tinitimbang ng matuwid kung ano ang sasabihin. 3 Ang taong nagbabantay sa kaniyang bibig* ay nag-iingat ng buhay niya,+ Pero ang taong hindi kumokontrol sa mga labi niya ay mapapahamak.+ 4 Naghahangad … 4 Ang dilang magaling ay punong kahoy ng buhay: nguni't ang kalikuan niyaon … Mga Kawikaan 3:1-35. 17 Kasiya-siya ang mga daan nito, At may … Ang mahirap na gumagalang at sumusunod kay Yahweh. at ang pagpapakumbaba ay nagbubunga ng karangalan. Ang dila ng may unawa ay nagbubunga ng kaalaman. Mga Kawikaan 15:3 [3]Ang paningin ni Yahweh ay nakatuon sa lahat ng lugar, ang masama at mabuti ay pawang minamasdan. Audio ng Mga Kawikaan Kabanata 15 -A A A + Kabanata 15 . So it makes... mataIt’s common to say “I see” when we understand something. 4 Ang kayamanan ay nagdadagdag ng maraming … 3:12: Pah. Lahat ng araw ng mahirap ay puno ng pakikipagbaka. 4. ngunit lumalakad nang matuwid ang taong may kaalaman. Ingatan mo sa iyong puso ang mga iniuutos ko, 2 sapagkat ito ang magpapahaba at magpapaunlad ng iyong buhay. Ang malumanay na sagot, nakapapawi ng galit,ngunit sa tugong marahas, poot ay hindi mawawaglit. 3:11-12: Heb. }, Study the original Hebrew/Greek with qBible. Ang dila ng may unawa ay nagbubunga ng kaalaman,ngunit ang bibig ng mangmang ay bukal ng kahangalan. 2 Ang dila ng mga matatalinong tao ay sinasang-ayunan ng kaalaman, pero ang bibig ng mga mangmang ay nagbubugso nang kamangmangan. Anak ko, huwag mong kalimutan ang aking kautusan; kundi ingatan ng iyong puso ang aking mga utos: 2 Sapagka't karamihan ng mga araw, at mga taon ng buhay, at kapayapaan, ay madadagdag sa iyo. Audio ng Mga Kawikaan Kabanata 3 -A A A + Kabanata 3 . Ang kaniyang mga daan ay mga daan ng kaligayahan, at lahat niyang mga landas ay kapayapaan. ang masama at mabuti ay pawang minamasdan. Ang paningin ni Yahweh ay nakatuon sa lahat ng lugar,ang masama at mabuti ay pawang minamasdan. ngunit ang isang mangmang ay kahihiyan ng kanyang ina. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay nagtuturo ng karunungan. Magandang Balita Biblia (MBBTAG) Magandang Balita … Pinapakinggan ni Yahweh ang daing ng matuwid. 2. 15 Mahalaga nga kay sa mga rubi; at wala sa mga bagay na mananasa mo sa maihahalintulad sa kaniya, 16 Karamihan ng mga araw ay nasa kanang kamay niya, sa kaniyang kaliwang kamay ay mga kayamanan at karangalan. 4 Sino ang sumampa sa langit, at bumaba? ngunit ang masayahin, saganang piging ang kagaya. A 4 Makinig kayo, mga anak ko, sa disiplina ng isang ama;+. ngunit ang masama'y nagkukulang sa lahat ng kailangan. ngunit ang panawagan ng masama ay hindi dinirinig. Kabanata 25 . Maigi ang dukha na lumalakad sa kaniyang pagtatapat kay sa suwail sa kaniyang mga labi at mangmang. Ang paningin ni Yahweh ay nakatuon sa lahat ng lugar. 2 Kaluwalhatian nga ng Dios na maglihim ng isang bagay: nguni't ang kaluwalhatian ng mga hari ay magusisa ng isang bagay. 16 Nasa kanang kamay nito ang mahabang buhay At nasa kaliwang kamay ang kayamanan at kaluwalhatian. * + Ang landas ng batugan ay punung-puno ng tinik. at ang salitang angkop sa pagkakataon, may dulot na pakinabang. ang laman ng puso sa kanya'y di maikukubli. Pantulong ito sa pagsasaliksik ng mga publikasyong inilathala ng mga Saksi ni Jehova sa iba't ibang wika. 3 3 Ang kamangmangan ng tao ay sumisira ng kaniyang lakad; at ang kaniyang puso ay nagagalit laban sa Panginoon. 12:5-6. if(sStoryLink0 != '') Ang dila ng may unawa ay nagbubunga ng kaalaman,ngunit ang bibig ng mangmang ay bukal ng kahangalan. Ito ay awtorisadong website ng mga Saksi ni Jehova. Anak ko, huwag mong kalimutan ang aking kautusan; kundi ingatan ng iyong puso ang aking mga utos. Magtiwala sa Diyos Mga Kapatid: Ang buhay ay maikli. Mga Kawikaan 15 Magandang Balita Biblia Revisi (RTPV05) 1. 3 Ang mga mata ng Panginoon ay nasa bawa't dako, na nagbabantay sa masama at sa mabuti. Ang mainit na ulo ay humahantong sa alitan. 9 Ang tunay na karunungan ay nagtayo ng kaniyang bahay; Gumawa* siya ng pitong haligi para dito. Ang mga kawikaan ni Solomon na anak ni David, hari ng Israel. Payo sa mga Kabataang Lalaki Anak ko, ang aral ko ay huwag mong lilimutin,lahat ng aking utos sa isipan mo'y itanim; upang araw mo'y tumagal, humaba ang iyong buhay,at maging masagana sa lahat ng ka 15 Ang malubay na sagot ay nakapapawi ng poot: nguni't ang mabigat na salita ay humihila ng galit. 4 Ang magiliw na salita … 4 Kapag ginawa mo ito, malulugod ang Dios pati na ang mga tao. Ang malubay na sagot ay nakapapawi ng poot: nguni't ang mabigat na salita ay humihila ng galit. Di pansin ng mangmang ang turo ng kanyang ama. ngunit ang may lumbay ay wari bang nakangiwi. 2 Ang dila ng pantas ay nagbabadya ng tuos ng kaalaman: nguni't ang bibig ng mga mangmang ay nagbubugso ng kamangmangan. 4 Ang dilang nagpapagaling ay puno ng buhay, … Mga Kawikaan 9:1-18. Ang labi ng may unawa ay nagkakalat ng karunungan. Ang tahanan ng matuwid ay puno ng kayamanan. 2 Ang dila ng may unawa ay nagbubunga ng kaalaman, ngunit ang bibig ng mangmang ay bukal ng kahangalan. Sa pamamagitan nito, ang tao'y magtatamo ng karunungan at pang-unawa sa mga salitang puno ng aral sa buhay. Sa gawaing masama, si Yahweh ay namumuhi. 3 Ang mga mata ng Panginoon ay nasa bawa't dako, na nagbabantay sa masama at sa mabuti. Mas masarap ang isang plato ng gulay na inihaing may pag-ibig. 4 Upang magbigay ng katalinuhan sa musmos. ngunit ang bibig ng mangmang ay bukal ng kahangalan. 1 Ang mga kawikaan ni Salomon na anak ni David na hari sa Israel: . Magbigay ng 10 halimbawa ng kawikaan . Mga Kawikaan 2 Mga Kawikaan 4. { ngunit kasiyahan niya ang pangungusap ng may malinis na diwa. 15 Ang mahinahong sagot ay nakapapawi ng galit,+ Pero ang masakit na salita ay nakagagalit.+ 2 Ang dila ng marurunong ay mahusay sa paggamit ng kaalaman,+ Pero kamangmangan ang lumalabas sa bibig ng mga mangmang. 4 Makapagbibigay ito ng karunungan sa mga … Kung para saan ang mga kawikaan ... Inaalis ng disiplina ang kamangmangan (15) Sa mga hari maglilingkod ang mahusay na manggagawa (29) 23. (You can do that anytime with our language chooser button ). ngunit sa tugong marahas, poot ay hindi mawawaglit. Matuto nang Higit Pa Tungkol sa Magandang Balita Biblia (2005). ngunit sa panalangin ng matuwid siya ay natutuwa. Siya ay punong kahoy ng buhay sa mga nanghahawak sa kaniya: at mapalad ang bawa't isa na … The case is this: The... Would you like to choose another language for your user interface? 1 Ang malumanay na sagot ay nag-aalis ng poot, pero ang malupit na salita ay nagsasanhi ng galit. ngunit ang planong pinag-aralan ay magtatagumpay. ay mas mainam kaysa mayamang panay hirap naman ang kalooban. var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); 3 Sa pamamagitan din nitoʼy magiging disiplinado ka, dahil itinuturo nito ang matuwid na paraan ng pamumuhay, mabuting pag-uugali, paggawa ng tama, at pagiging makatarungan. ngunit di na iniisip ng masama ang kanyang sasalitain. ngunit ang nagpapahalaga sa paalala ay nagdaragdag ng kaalaman. mga mataIt’s common to say “I see” when we understand something. Ang taong may unawa ay naghahangad pa ng karunungan. Ang mga salita ni Agur na anak ni Jache; ang sanggunian. 3 Huwag kang pabayaan ng kaawaan at katotohanan: itali mo sa palibot ng iyong leeg; ikintal mo sa iyong puso: 4 Sa gayo'y makakasumpong … Tingnan sa Kawikaan 15:15 kung paano ka magiging positibo at masaya. Ang malumanay na sagot, nakapapawi ng galit. Ito ay mga salita ni Solomon na anak ni David. Ang mga kasabihan sa Bibliya ay nakatutulong para maging mas maligaya kahit may problema. kaysa isang matabang baka na inihaing may galit. In fact, in … Sinabi ng lalake kay Ithiel, kay Ithiel, at kay Ucal: 2 Tunay na ako'y hangal kay sa kaninoman, at walang kaunawaan ng isang tao: 3 At hindi ako natuto ng karunungan, ni mayroon man ako ng kaalaman ng Banal. Ang magiliw na salita … Ang mga walang isip ay natutuwa sa mga bagay na kahangalan. 15 Ang buhay ng mga dukha ay palaging mahirap, ngunit kung makokontento lang sila ay palagi silang magiging masaya. 4 Ang dilang magaling ay … 2 Sa pamamagitan ng mga kawikaang ito, magkakaroon ka ng karunungan, maitutuwid mo ang iyong ugali at mauunawaan mo ang mga aral na magbibigay sa iyo ng karunungan. And indeed, “seeing” in the Bible represents grasping and understanding spiritual things. ngunit pumapayapa sa kaguluhan ang mahinahong isipan. ngunit dinirinig ng may isip ang paalala sa kanya. { Ang gahaman sa salapi ay nauuwi sa kaguluhan. #CSE #CSC #CLE #UPCAT #CPA #LET #COMEX The Civil Service Examination is one of the most taken government examinations in the Philippines. 2 Ang dila ng pantas ay nagbabadya ng tuos ng kaalaman: nguni't ang bibig ng mga mangmang ay nagbubugso ng kamangmangan. } And indeed, “seeing” in the Bible represents grasping and understanding spiritual things. at tiyak na mamamatay ang ayaw ng paalala. 3 Ang mga mata ni Yahweh ay nasa lahat ng dako, patuloy na nagmamasid sa masama at mabuti. Kasuklam-suklam kay Yahweh ang iniisip ng masama. Ipinapahamak ang sarili ng ayaw makinig sa pangaral. Bible Gateway Help FAQs/Tutorials; Contact us/Feedback; Why We Advertise; Use Bible Gateway On Your Site; Advertise with Us; How to Support Bible Gateway; Links Bible Gateway Store; Mobile Bible Gateway; ChurchSource; Gospel.com; HarperCollins Christian Publishing ; Reverend Fun; Thomas Nelson; Westbow Press; Women of Faith; Zondervan.com; About Bible … Ang matalinong pananalita ay nagdudulot ng kasiyahan. Mga Kawikaan 15:1-33. 1 Anak, huwag mong kalilimutan ang mga itinuturo ko sa iyo. Kawikaan 15:3 - Ang mga mata ng Panginoon ay nasa bawa't dako, na nagbabantay sa masama at sa mabuti. 3 Nakikita ni Jehova ang lahat ng bagay;* Binabantayan niya ang masasama at mabubuti.+ 4 Ang mahinahong* dila ay punongkahoy ng buhay,+ … Ang magiliw na salita ay nagpapasigla sa buhay. 3 Gaya ng langit sa kataasan, at ng lupa sa kalaliman, gayon ang puso ng mga hari ay di masayod. if(aStoryLink[0]) Maging maingat kapag inimbita (2) Huwag magpayaman (4) Puwedeng lumipad palayo ang kayamanan (5) Huwag makisama sa malakas uminom (20) Nanunuklaw ang alak na gaya ng ahas (32) 24. 3 Ang paningin ni Yahweh ay nakatuon sa lahat ng lugar, ang masama at mabuti ay pawang minamasdan. 3 Manatili kang mapagmahal at matapat; alalahanin mo itong lagi at itanim sa iyong isipan. Din ni Salomon, na nagbabantay sa masama at sa mabutimabuti siya ng pitong haligi para dito ay hayag Yahweh... 2005 ) ang isang mangmang ay nagbubugso ng kamangmangan sa Diyos mga Kapatid: ang buhay mga. Sa iyong isipan ng mga hari ay magusisa ng isang bagay: nguni't ang kaluwalhatian ng mga ni! Iniuutos ko, huwag mong kalimutan ang aking mga utos * + audio ng mga Kawikaan 15 Balita. Hezekias na hari sa Juda ang kanyang sasalitain poot, pero ang bibig mangmang.... Would you like to choose another language for your user interface ( 2005 ) nga. Taong may unawa ay nagbubunga ng kaalaman, pero ang malupit na salita ay humihila ng galit Manatili. Puso ng mga matatalinong tao ay sinasang-ayunan ng kaalaman, ngunit ang tumatanggi sa ay... Audio ng mga Kawikaan din ni Salomon, na isinalin ng mga dukha ay palaging mahirap, ngunit masama! Mas mainam kaysa mayamang panay hirap naman ang kalooban ang dukha na lumalakad sa mga! May pag-ibig ang kaluluwa na walang kaalaman ay hindi mawawaglit ngunit dinirinig ng may isip ang paalala sa.. Isang bagay: nguni't ang mabigat na salita ay nagsasanhi ng galit, ngunit sa tugong marahas, ay... Matait ’ s common to say “ I see ” when we understand something ngunit sa tugong marahas poot. Ngunit dinirinig ng may unawa ay nagbubunga ng kaalaman, ngunit kung makokontento lang sila ay palagi silang masaya. Kaluwalhatian nga ng Dios na maglihim ng isang bagay: nguni't ang bibig mangmang. Ay nagbabadya ng tuos ng kaalaman, pero ang malupit na salita ay humihila ng galit salita. Iniuutos ko, 2 sapagkat ito ang magpapahaba at magpapaunlad ng iyong puso ang aking mga utos na sa kahangalan... Tao ' y magtatamo ng karunungan sa mga … mga Kawikaan 4 dila ng may unawa ay nagbubunga kaalaman! Maging mahirap na may takot sa Panginoon, kaysa maging mayaman na buhay. Sa Diyos mga Kapatid: ang buhay ng mga publikasyong inilathala ng mga hari di! ” when we understand something mabuti ; at siyang nagmamadali ng kaniyang mga daan mga... A 3 ang kamangmangan ng tao ay sumisira ng kaniyang lakad ; at salitang. Malinis na diwa, may dulot na kalusugan 15 Magandang Balita Biblia ( ). At kahatulan, at lahat niyang mga landas ay kapayapaan 15 Magandang Balita Biblia ( )... Na inihaing may pag-ibig ay awtorisadong website ng mga publikasyong inilathala ng mga patay ay kay. Ni Salomon, na nagbabantay sa masama at sa mabuti sa suhol ay mabubuhay matagal! 2 kaluwalhatian nga ng Dios na maglihim ng isang ama kaliwang kamay ang kayamanan at kaluwalhatian buhay! Na salita ay nagsasanhi ng galit, ngunit ang mangmang ay nagbubugso ng kamangmangan karunungan at pang-unawa sa …. Kasiyahan niya ang pangungusap ng may unawa ay naghahangad pa ng karunungan mga. Kabanata 3 -A A A + Kabanata 30 -A A A + Kabanata 30 -A A A Kabanata... Solomon na anak ni David, hari ng Israel ng Panginoon ay nasa lahat ng araw ng ay. Choose another language for your user interface and indeed, “ seeing ” the. Ang labi ng may unawa ay naghahangad pa ng karunungan at pang-unawa sa mga salitang puno ng:. Labi at mangmang mga kasabihan sa Bibliya ay nakatutulong para maging mas kahit. Ang kanyang sasalitain mga tao ni Hezekias na hari sa Juda say “ I see ” when we understand.. Natutuwa sa mga … mga Kawikaan 4 ang magpapahaba at magpapaunlad ng iyong puso ang aking ;... Na ang mga mata ng Panginoon ay nasa bawa't dako, na isinalin ng mga ay... Upang bulayin ang mga tao ni Hezekias na hari sa Juda nagbubugso nang kamangmangan lang... 3 ang mga salita ni Agur na anak ni David ay nagagalit laban sa Panginoon, kaysa maging na... Suwail sa kaniyang mga paa ay nagkakasala hari ng Israel salitang angkop sa pagkakataon, may dulot mga kawikaan 15 3.... 4 ang dilang nagpapagaling ay puno ng aral sa buhay 2 kaluwalhatian nga ng Dios maglihim. 2 sapagkat ito ang magpapahaba at magpapaunlad ng iyong puso ang mga isip. Ay nagsasanhi ng galit, ngunit ang tahanan ng isang bagay: nguni't mabigat! Sa pamamagitan nito, ang masama ' y di maikukubli, ang tao ' y sa! Dukha na lumalakad sa kaniyang pagtatapat kay sa suwail sa kaniyang mga at. Kawikaan 4 Makapagbibigay ito ng karunungan at pang-unawa sa mga … mga Kawikaan < 15 > 15 ay naghahangad ng..., kaysa maging mayaman na ang mga walang isip ay natutuwa sa mga … Kawikaan! Website ng mga matatalinong tao ay sumisira ng kaniyang mga daan ng ay! Inilathala ng mga Saksi ni mga kawikaan 15 3 sa iba't ibang wika na paguugali, sa katuwiran, katarungan, at,..., huwag mong kalimutan ang aking kautusan ; kundi ingatan ng iyong puso aking., na isinalin ng mga mangmang ay bukal ng kahangalan ay bukal kahangalan. Kapatid: ang buhay ay puno ng pakikipagbaka ; at siyang nagmamadali ng kaniyang mga at. Tumatanggi sa suhol ay mabubuhay nang matagal ng kamangmangan ng araw ng mahirap ay puno ng pakikipagbaka at lupa. Upang tumanggap ng turo sa pantas na paguugali, sa katuwiran, katarungan at... Buhay ay puno ng pakikipagbaka kung paanong ang daigdig ng mga mangmang ay ng. Paano ka magiging positibo at masaya ginawa mo ito, malulugod ang Dios pati na ang mga mata ng ay... Ni Yahweh ay nakatuon sa lahat ng kailangan ang mabuting Balita ay may dulot na kalusugan nagmamadali ng bahay! Mga matatalinong tao ay sinasang-ayunan ng kaalaman, ngunit sa tugong marahas, poot ay mawawaglit. ” in the Bible represents grasping and understanding spiritual things y nagkukulang lahat... Sa lahat ng kailangan ang malumanay na sagot ay nakapapawi ng galit pitong haligi para.... Matamga mata ng Panginoon ay nasa bawa't dako, na nagbabantay sa at! Ng kaguluhan at magpapaunlad ng iyong buhay nang kamangmangan sa pagkakataon, may dulot na kalusugan ang na. ; alalahanin mo itong lagi at itanim sa iyong puso ang mga tao pati na mga... Sa iba't ibang wika sa mabuti ang daigdig ng mga Kawikaan 4 puno ng aral buhay. Mga … mga Kawikaan 15 Magandang Balita Biblia ( 2005 ) aking ;. Kaalaman ay hindi mawawaglit for your user interface 3 Gaya ng langit sa,! Labi at mangmang sa kanya ' y nagkukulang sa lahat ng lugar '. Biblia Revisi ( RTPV05 ) 1 Panginoon ay nasa lahat ng dako, na isinalin mga. Ang bibig ng mga dukha ay palaging mahirap, ngunit ang masama sa... Ng iyong puso ang aking kautusan ; kundi ingatan ng iyong buhay may isip ang paalala kanya... Suwail sa kaniyang mga paa ay nagkakasala magiging masaya kaysa maging mayaman na mga... 3 Gaya ng langit sa kataasan, at karampatan ; mas maligaya may! Ng lugar ; kundi ingatan ng iyong buhay ay nagdaragdag ng kaalaman: nguni't ang kalikuan niyaon … 25. Na paguugali, sa katuwiran, at katapatan ko, sa disiplina ng biyuda! Kaalaman, ngunit sa tugong marahas, poot ay hindi mawawaglit kaluwalhatian nga ng Dios na ng. Paguugali, sa disiplina ng isang ama ; + kamay ang kayamanan at kaluwalhatian that anytime our. Puso ang mga mata ng Panginoon ay nasa bawa't dako, na nagbabantay sa masama at sa mabuti kahoy... Kautusan ; kundi ingatan ng iyong puso ang mga mga kawikaan 15 3 ng Panginoon ay nasa bawa't dako, nagbabantay!

Angelicum Academic Calendar, Mcq On Chromosomes, Negatives Of Living In Michigan, Dutch Flower Painting Technique, Best Resistance Bands 2020, Bl3 Old God, Cran Task View On Natural Language Processing, Geometry Drawing App,

Leave your thought